Jenis-Jenis Penilaian (Ujian dan Penilaian Formatif dan Sumatif)

Cikgu Online

Jenis-Jenis Penilaian: Dalam dunia pendidikan, penilaian memainkan peranan penting dalam mengukur keberhasilan pembelajaran pelajar. Bagi memastikan program penilaian di bilik darjah berjaya, pelbagai jenis penilaian perlu diaplikasikan. Artikel ini akan membahas tentang dua jenis utama penilaian, iaitu Penilaian Formatif dan Penilaian Sumatif, serta peranan dan kaedah yang terlibat dalam setiap jenis penilaian.

Penilaian Formatif

Penilaian formatif merupakan aspek integral dalam konteks pengajaran dan pembelajaran Matematik. Ia bukan sahaja memainkan peranan dalam mengukur prestasi pelajar, tetapi juga menjadi alat penting untuk membimbing proses pembelajaran. Bagi memahami penilaian formatif dengan lebih mendalam, kita boleh memisahkan aspek ini kepada dua kategori utama: penilaian tidak formal dan penilaian formal.

Penilaian Tidak Formal

Penilaian tidak formal adalah proses berterusan yang melibatkan pemerhatian guru terhadap setiap pelajar dalam bilik darjah. Ini termasuk interaksi lisan antara guru dan pelajar, di mana soal jawab secara lisan memberikan peluang kepada pelajar untuk menyatakan pemahaman mereka secara spontan. Pemerhatian ini memberikan ruang kepada guru untuk memahami kekuatan dan kelemahan setiap pelajar secara lebih mendalam.

Selain itu, penilaian tidak formal juga melibatkan pemeriksaan terhadap tugasan pelajar. Aspek kerja bertulis menjadi sebahagian penting dalam menilai pemahaman dan kemahiran pelajar. Guru dapat mengenal pasti perkembangan pelajar dalam menyelesaikan tugasan dan memberikan umpan balik yang berorientasikan pembelajaran untuk meningkatkan prestasi mereka.

Penilaian Formal

Penilaian formal membabitkan ujian pendel kertas, yang merangkumi ujian kemajuan bulanan dan ujian pencapaian akhir penggal. Ujian ini dijadualkan dalam format yang terancang untuk mengukur pemahaman dan kemahiran pelajar dalam jangka waktu tertentu. Ujian kemajuan bulanan memberikan gambaran berkala tentang prestasi pelajar, sementara ujian pencapaian akhir penggal memberikan penilaian menyeluruh setelah beberapa unit pelajaran telah diajar.

Maklum balas daripada ujian ini tidak hanya memberikan penilaian terhadap pelajar, tetapi juga memberikan pandangan kepada guru mengenai keberkesanan cara pengajaran mereka. Analisis terhadap keputusan ujian membantu guru menyusun strategi pembelajaran yang lebih efektif dan sesuai dengan keperluan pelajar.

Penilaian Sumatif

Penilaian sumatif adalah bentuk penilaian yang dijalankan secara formal selepas jangka masa tertentu dan melibatkan ujian pencapaian menyeluruh. Penilaian ini tidak hanya memerlukan pengukuran prestasi pelajar, tetapi juga menilai sejauh mana objektif, pengetahuan, dan kemahiran kursus atau program telah dicapai.

Tujuan Penilaian Sumatif

Tujuan utama penilaian sumatif adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang tahap pencapaian pelajar. Ini termasuk mengukur objektif pembelajaran, pengetahuan yang diperoleh, dan kemahiran yang telah dipelajari sepanjang jangka masa pembelajaran. Peperiksaan awam seperti SPM dan STPM adalah contoh penilaian sumatif yang menilai prestasi pelajar pada tahap tinggi dan mempengaruhi keputusan akhir mereka.

Kaedah Penilaian Sumatif

Kaedah penilaian sumatif mungkin berbeza-beza, termasuk ujian objektif, esei, dan format lain yang sesuai dengan subjek dan matlamat pembelajaran. Ujian objektif dapat mencakupi pelbagai jenis soalan, seperti pilihan raya, benar-salah, dan sebagainya, sementara esei memberikan peluang kepada pelajar untuk menunjukkan pemahaman mendalam mereka terhadap subjek tertentu. Pemilihan kaedah penilaian ini bergantung kepada sifat dan matlamat kursus atau program yang dinilai.

Penutup:
Dalam memahami jenis-jenis penilaian seperti formatif dan sumatif, kita dapat mengaplikasikannya secara bijak dalam sistem pendidikan. Penilaian formatif memberikan peluang kepada pelajar untuk terus memperbaiki pemahaman mereka, manakala penilaian sumatif memberikan gambaran keseluruhan pencapaian pelajar dalam jangka masa tertentu. Dengan menyelaraskan kedua-dua jenis penilaian ini, kita dapat mencapai tujuan pendidikan yang lebih menyeluruh dan efektif.

Related posts