Ujian dan Penilaian Diagnostik

Cikgu Online

Ujian dan Penilaian Diagnostik : Ujian dan penilaian dalam pendidikan memainkan peranan yang kritikal dalam menilai pemahaman dan kemahiran pelajar. Di dalam bilik darjah, program penilaian dibentuk untuk memenuhi pelbagai objektif, termasuk ujian dan penilaian diagnostik. Ujian diagnostik adalah sejenis ujian yang dihasilkan dengan tujuan khusus untuk mengenal pasti punca-punca kelemahan atau salah faham pelajar dalam sesuatu perkara.

Pentingnya ujian dan penilaian diagnostik dapat dilihat melalui perancangan yang teliti dan penuh strategi dalam menyusun soalan-soalan ujian. Langkah-langkah ini melibatkan analisis teliti terhadap keperluan dan kebolehan pelajar. Berikut adalah beberapa aspek penting yang perlu diberi perhatian dalam penyediaan ujian diagnostik di dalam bilik darjah.

A. Kandungan Soalan Ujian

1. Soalan Matematik yang Berimbang

Sebagai permulaan, setiap kertas ujian Matematik sebaiknya mengandungi soalan yang mencakup pengetahuan atau kemahiran asas yang dapat dijawab oleh kesemua pelajar. Keseimbangan antara soalan mudah, sederhana, dan mencabar adalah kunci. Nisbah 40:40:20 boleh dijadikan pedoman, dengan penyesuaian mengikut keadaan sekolah atau kelas.

2. Pertimbangan Untuk Ujian Kemajuan

Ujian kemajuan, seperti ujian bulanan, perlu disusun dengan mempertimbangkan tajuk atau kemahiran yang telah diajar. Penggunaan Ujian Rujukan Kriteria (URK) sesuai untuk menilai penguasaan pelajaran dalam tahun atau unit yang diajar.

3. Variasi Soalan

Soalan berbentuk subjektif hendaklah diberikan dalam ujian kemajuan. Ini melibatkan latihan pelajar agar dapat menyelesaikan masalah secara teratur dan logik. Soalan subjektif boleh merangkumi soalan ayat-ayat dan soalan pengiraan mekanikal.

4. Soalan Objektif

Soalan berbentuk objektif (benar/palsu, aneka pilihan, dan lain-lain) boleh diberikan dalam ujian bulanan atau peperiksaan penggal. Kombinasi soalan subjektif dan objektif dapat memberikan gambaran yang holistik tentang pemahaman pelajar.

5. Kekemasan dan Keselarasan

Soalan ujian perlu ditulis dengan bahasa yang jelas dan tepat tanpa mencipta ambiguiti. Istilah dan simbol harus selaras dengan buku teks dan latihan biasa. Kekemasan istilah yang kini harus diberi perhatian. Jika soalan yang sama digunakan dalam tingkatan yang berbeza, penyelarasan perlu dilakukan untuk memastikan ketepatan dan persetujuan oleh semua guru yang berkaitan.

B. Format Ujian Berdasarkan Objektif Pembelajaran

Pada keseluruhan ujian dan penilaian, ia boleh diklasifikasikan mengikut objektif pembelajaran kognitif atau afektif. Format-format ujian berikut dapat digunakan untuk mengukur penguasaan dalam konsep, kemahiran fakta, dan prinsip pada peringkat kognitif:

a) Soalan Betul/Salah

Contoh: Jika x dan y sebagai nombor nyata, maka x² = y² merupakan fungsi ke atas nombor nyata.

b) Soalan Aneka Pilihan

Contoh: Manakah di antara pasangan nombor berikut adalah penyelesaian persamaan 3x + y = 1?

c) Menyelesaikan Latihan

Contoh: Faktorkan polinomial 3x²+8x-3

d) Menyelesaikan Masalah

Contoh: Cari panjang pepenjuru sebuah bilik yang berukuran 8m × 7m × 5m.

e) Membuktikan Teorem

Contoh: Buktikan Teorem Pythagoras

f) Mengisi Tempat Kosong

Contoh: 116+14+ 35= ?

g) Soalan Jawapan Pendek

Contoh: Kenapakah nombor 2 dikatakan nombor genap?

h) Soalan Esei

Contoh: Bincang dan bandingkan perbezaan antara kubus dan kuboid.

Penutup

Ujian dan penilaian diagnostik adalah instrumen penting dalam menilai pencapaian pelajar. Dengan merancang ujian yang teliti, guru dapat memahami dengan lebih baik keperluan dan kebolehan pelajar, serta menyediakan pengajaran pemulihan yang berkesan. Melalui pendekatan ini, sistem pendidikan dapat memberikan sokongan yang lebih baik untuk pertumbuhan dan perkembangan setiap pelajar.

Related posts